BE BUDDHAWAJANA WORLD 2557
เปลี่ยนลักษณะการเรียง
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ย. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ย. 2557

604 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

614 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

516 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

ศีลของพระมีกี่ข้อ มศว.ประสานมิตร 01:17:11 Quicklist

ศีลของพระมีกี่ข้อ มศว.ประสานมิตร

 

ศีลของพระมีกี่ข้อ มศว.ประสานมิตร

713 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

รายการสยามสัปปายะ ตอน พุทธวจน 22:56 Quicklist

รายการสยามสัปปายะ ตอน พุทธวจน

 

รายการสยามสัปปายะ ตอน พุทธวจน

...

730 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

รัตนะ 5 คืออะไร 10:50 Quicklist

รัตนะ 5 คืออะไร

 

รัตนะ 5 คืออะไร

791 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557 04:22 Quicklist

ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557

 

ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557
...

264 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557 03:49 Quicklist

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557

 

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557

317 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA 05:01 Quicklist

การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา
...

568 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา 05:28 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา
...

202 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

ความจริงที่ต้องทราบ วันที่ 19 ส.ค. 2557 01:04:29 Quicklist

ความจริงที่ต้องทราบ วันที่ 19 ส.ค. 2557

 

ความจริงที่ต้องทราบ วันที่ 19 ส.ค. 2557

1465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

ตอบกรณีจากข้อร้องเรียน  วันที่ 13 ส.ค. 2557 02:30 Quicklist

ตอบกรณีจากข้อร้องเรียน วันที่ 13 ส.ค. 2557

 

ตอบกรณีจากข้อร้องเรียน วันที่ 13 ส.ค....

1133 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม 10:07 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

374 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) 08:52 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์)

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 12:45 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ร่มเกล้า2 15:51 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ร่มเกล้า2

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 11:04 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ธัญวิทยา (ตงมิ้น)

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก 09:31 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

162 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม 03:49 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 08:27 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

144 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลนางรอง 21:02 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลนางรอง

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ 19:07 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

160 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านหนองปรือ 15:26 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านหนองปรือ

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ชุมชนกู่จาน 08:16 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ชุมชนกู่จาน

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 09:34 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านนาดี 07:36 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านนาดี

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดดอนทอง 09:37 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดดอนทอง

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

202 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1260 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

955 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

985 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)