Tonight Show 1 มิ.ย. 2558 30:00 Quicklist

Tonight Show 1 มิ.ย. 2558

 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล...

1652 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวฮอลเเลนด์ผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน 07:17 Quicklist

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวฮอลเเลนด์ผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน

 

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวฮอลเเลนด์ผู้ค...

763 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวลาวผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน 12:14 Quicklist

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวลาวผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน

 

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวลาวผู้คล่องปา...

1228 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

กรรม คืออะไร 01:23 Quicklist

กรรม คืออะไร

 

กรรม คืออะไร

910 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

กรรมเก่า กรรมใหม่ 03:24 Quicklist

กรรมเก่า กรรมใหม่

 

กรรมเก่า กรรมใหม่

1049 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

กรรมดำ กรรมขาว 02:36 Quicklist

กรรมดำ กรรมขาว

 

กรรมดำ กรรมขาว

2158 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

วิธีแก้กรรม 02:16 Quicklist

วิธีแก้กรรม

 

วิธีแก้กรรม

1078 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยากาศการอบรม E Tipitaka 03:41 Quicklist

บรรยากาศการอบรม E Tipitaka

 

บรรยากาศการอบรม E Tipitaka

940 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

การตอบแทนบุญคุณ มารดา บิดา 01:06 Quicklist

การตอบแทนบุญคุณ มารดา บิดา

 

การตอบแทนบุญคุณ มารดา บิดา

1321 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่ 02:01 Quicklist

เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่

 

เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่

898 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

การทำบุญใส่บาตร 04:42 Quicklist

การทำบุญใส่บาตร

 

การทำบุญใส่บาตร

1012 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยากาศ อาสาฬหบูชา วัดนาป่าพง 03:18 Quicklist

บรรยากาศ อาสาฬหบูชา วัดนาป่าพง

 

บรรยากาศ อาสาฬหบูชา วัดนาป่าพง

1138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

เข้าพรรษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร 02:31 Quicklist

เข้าพรรษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร

 

เข้าพรรษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร

1045 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร 02:39 Quicklist

ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร

 

ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร

1101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

อธิบาย ขันธ์5 03:21 Quicklist

อธิบาย ขันธ์5

 

อธิบาย ขันธ์5

1504 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

กองอกุศลที่แท้จริงคือ นิวรณ์5 01:28 Quicklist
Video is inactive

กองอกุศลที่แท้จริงคือ นิวรณ์5

 

กองอกุศลที่แท้จริงคือ นิวรณ์5

430 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

ละนันทิ คือ การละความเพลิน 02:01 Quicklist
Video is inactive

ละนันทิ คือ การละความเพลิน

 

ละนันทิ คือ การละความเพลิน

382 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

ตามรอยธรรม 01:10 Quicklist

ตามรอยธรรม

 

เสียงอ่านตามรอยธรรม

351 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)