เปลี่ยนลักษณะการเรียง
อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ 13:37 Quicklist

อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

 

อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

3997 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔) 09:07 Quicklist

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔)

 

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔)

...

2236 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓) 16:02 Quicklist

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓)

 

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓)

...

2426 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒) 05:20 Quicklist

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

 

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

...

2382 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑) 03:32 Quicklist

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑)

 

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑)

...

2745 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ 04:45 Quicklist

สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ

 

สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ

2320 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 05:55 Quicklist

ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น

 

ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย...

2121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 09:41 Quicklist

ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า

 

ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้...

2191 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ระวังตายคาประตูนิพพาน ! 06:01 Quicklist

ระวังตายคาประตูนิพพาน !

 

ระวังตายคาประตูนิพพาน !

2740 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน 11:27 Quicklist

ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน

 

ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเ...

2086 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ ? 04:57 Quicklist

คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ ?

 

คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหร...

1917 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

คนตกน้ำ ๗ จำพวก 01:58 Quicklist

คนตกน้ำ ๗ จำพวก

 

คนตกน้ำ ๗ จำพวก

1787 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 03:04 Quicklist

ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน

 

ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล...

1719 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สามัญญผลในพุทธศาสนา เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น 06:51 Quicklist

สามัญญผลในพุทธศาสนา เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น

 

สามัญญผลในพุทธศาสนา...

1540 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 06:11 Quicklist

อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

 

อริยญายธรรม คือ...

2687 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

อริยมรรคมีองค์แปด 04:47 Quicklist

อริยมรรคมีองค์แปด

 

อริยมรรคมีองค์แปด

3757 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 10:55 Quicklist

สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ

 

สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ...

1549 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็น ที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน 06:26 Quicklist

ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็น ที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน

 

ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
...

1340 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ญาณวัตถุ ๗๗ 04:20 Quicklist

ญาณวัตถุ ๗๗

 

ญาณวัตถุ ๗๗

1597 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ละสังโยชน์สามและกรรมที่พาไปอบาย คือ โสดาบัน 06:09 Quicklist

ละสังโยชน์สามและกรรมที่พาไปอบาย คือ โสดาบัน

 

ละสังโยชน์สามและกรรมที่พาไปอบาย...

1689 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

โสดาปัตติผล 07:00 Quicklist

โสดาปัตติผล

 

โสดาปัตติผล

1684 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 06:09 Quicklist

พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์

 

พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์

1738 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง) 05:27 Quicklist

พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง)

 

พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง)

...

1635 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง) 09:22 Quicklist

พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง)

 

พระโสดาบันเป็นใคร(นัยที่หนึ่ง)

1904 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 03:28 Quicklist

แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

 

แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

2202 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)